Stora skillnader mellan åldersgrupper i behandlingen av IBD


Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utgörs framför allt av Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Det har tidigare hävdats att förloppet blir mildare när sjukdomen debuterar hos en äldre patient. Med hjälp av data från Patientregistret och Läkemedelsregistret ville vi undersöka om behandling och vårdutnyttjande skiljer sig beroende på ålder vid diagnos. Vi jämförde därför fenotyp och vård vid nydebuterad IBD i Sverige 2006 till 2014 och delade upp gruppen i patienter med debut som barn (<18 år), vuxna (18-59 år) och äldre (≥60 år). Vi jämförde också sjukvårdskonsumtionen hos IBD-patienterna med den hos en matchad jämförelsegrupp ur den generella befolkningen.

Vi fann att 23 % av alla nya IBD-fall (totalt 27,834 patienter i alla åldrar) var över 60 år vid diagnos. Incidensen IBD hos äldre var 35/100 000 person-år (10 för Crohns sjukdom, 19 för ulcerös kolit, och 5 för oklassificerbar IBD), jämfört med i medeltal 37/100 000 i alla åldersgrupper.

Patienterna med IBD-debut ≥60 år använde mer sjukvård totalt sett, både jämfört med en åldersmatchad befolkning och jämfört med yngre IBD-patienter, men de äldre hade färre öppenvårdstillfällen med IBD som huvuddiagnos. De använde mer kortikosteroider, men i lägre utsträckning biologiska och immunomodulerande läkemedel än patienter under 60 års ålder – även om man jämförde patienter i olika åldrar med samma typ av IBD (utbredning och sjukdomsbeteende). De äldre hade fler slutenvårdstillfällen med IBD som huvuddiagnos, och de genomgick tarmresektion oftare och tidigare (13% efter 5 år), både jämfört med matchade IBD-fria jämförelseindivider och jämfört med yngre IBD-patienter.

Sammanfattningsvis var IBD med debut från 60 års ålder vanligt i Sverige under den studerade tidsperioden och incidensen var högre än vad som rapporterats från andra länder. Det fanns stora skillnader i behandling av patienterna mellan åldersgrupper, där den relativt höga användningen av steroider, men låga användningen av moderna immunomodulerare och biologiska läkemedel hos äldre är tankeväckande och skulle kunna bero på antingen underförskrivning till äldre, eller korrekt värderande av risker hos äldre multisjuka som redan står på många potenta läkemedel. Vi fann inga bevis för att IBD skulle ha ett mildare sjukdomsförlopp hos äldre.

Referens: Incidence and treatment of patients diagnosed with inflammatory bowel diseases at 60 years or older in Sweden


Läs mer