Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt saknar effekt


Foto: Marcus Ericsson

Syrgas har under lång tid använts rutinmässigt vid vård av patienter med misstänkt hjärtinfarkt trots att vetenskapligt stöd för detta har saknats. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att behandlingen saknar effekt för patienter med normal syresättning av blodet. Studien publiceras i den prestigefyllda tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM)

Under senare tid har forskarvärlden börjat misstänka att syrgasbehandling vid hjärtinfarkt är verkningslös eller till och med skadlig. För att reda ut detta har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en stor registerbaserad studie.

Studien omfattar 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt på 35 svenska sjukhus som slumpvis har behandlats med eller utan syrgas. Resultaten visar att behandlingen inte är skadlig, men att syrgas inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter.

Forskningen har möjliggjorts tack vare det svenska kvalitetsregistret Swedeheart och är den första randomiserade studien av syrgasbehandling vid hjärtinfarkt som är tillräckligt stor för att slutsatser ska kunna dras om dess effekt på dödlighet och sjuklighet.

I ESC:s riktlinjer rekommenderas syrgasbehandling för hjärtinfarktpatienter med andnöd, syrebrist eller hjärtsvikt. Behandlingen används dock rutinmässigt för alla patienter med misstänkt hjärtinfarkt i stora delar av världen. Därför kommer studien sannolikt att påverka vårdrekommendationerna globalt.

Referens: Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial InfarctionThe New England Journal of Medicine, online 28 augusti (2017)


Läs mer